Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 40181
Nazwa pozycji Data
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE INSPEKTORA/PODINSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I INWESTYCJI W REFERACIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I INICJATYW W URZĘDZIE GMINY JAROSŁAW 2024-07-11
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Elektrownia fotowoltaiczna Jarosław 2024-07-01
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Elektrownia fotowoltaiczna Jarosław 2024-07-01
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 21 MW na terenie m. Makowisko, gmina Jarosław dz. nr 405/1, 405/2, 410/1, 410/4, 410/50, 460, 849 2024-07-01
Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) Surochów – Wielobórz 2024-06-28
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) Surochów – Wielobórz 2024-06-28
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 14.06.2024, znak RP.ZUZ.4210.107.2024.IH 2024-06-18
Obwieszczenie (podanie do publicznej wiadomości) o wydaniu postanowienia sprostowującego dla przedsięwzięcia pn: Zwiększenie masy magazynowanych odpadów w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia 2024-06-13
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postępowania) o wydaniu postanowienia sprostowującego dla przedsięwzięcia pn: Zwiększenie masy magazynowanych odpadów w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia 2024-06-13
Postanowienie sprostowujące omyłkę pisarską do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr RDGiI.6220.14.2023 wydanej przez Wójta Gminy Jarosław z dnia 14.12.2023 r. 2024-06-13
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 07 czerwca 2024, znak RP.ZUZ.4210.159.2024.MH 2024-06-12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu z dnia 05 czerwca 2024, znak RP.ZUZ.4210.158.2024.MS 2024-06-12
Obwieszczenie RDOŚ - Budowa instalacji podłączenia OZG Morawsko do sieci PSG-KGZ Jarosław 2024-06-10
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu PGW WP z dnia 16.05.2024, znak RP.ZUZ.4210.107.2024.IH 2024-06-03
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 21.05.2024, znak WOOŚ.420.3.1.2024.DS.10 2024-05-20
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW z magazynem energii o mocy do 12 MW 2024-05-15
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2024-04-30
Wyłożenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Makowisko 1 2024-04-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.04.2024, znak WOOŚ.420.3.1.2024.DS.6 2024-04-30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.04.2024, znak WOOŚ.442.2.2024.AW.6 2024-04-29
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) Surochów – Wielobórz o część zachodnią 2024-04-23
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Makowisko 1 - wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2024-04-23
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, z dnia 08.04.2024, znak WPN.6320.1.2.2023.OB.54 2024-04-09
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia, znak GKN.6220.01.2024, z dnia 04.04.2024 2024-04-04
Obwieszczenie o podaniu do publicznej wiadomości kopalnia Zgoda 2024-03-25
Obwieszczenie o wydaniu decyzji kopalnia Zgoda 2024-03-25
1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1788R dojazd do rampy ładunkowej Munina i Munina – Morawsko 2024-03-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 15 marca 2024 2024-03-15
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 21 MW na terenie m. Makowisko 2024-03-15
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW z magazynem energii o mocy do 12 MW 2024-03-15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydaniu decyzji środowiskowych 2024-03-13
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) Surochów – Wielobórz 2024-03-01
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Park Słoneczny Jarosław na nieruchomości obejmującej działki ewidencyjne obręb Makowisko, gm. Jarosław 2024-03-01
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2024 roku z budżetu Gminy Jarosław dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 2024-02-27
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 368 w obrębie Makowisko, Gmina Jarosław 2024-02-23
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków - Pełkinie w km 0+315-1+818 2024-02-16
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 13 lutego 2024 o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.5.2022, z dnia 05 lutego 2024 r. 2024-02-13
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Makowisko 1 2024-02-13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn, Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w celu przygotowaniach ich do odzysku o wydajności do 10,0 Mg/dobę 2024-02-12
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postepowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w celu przygotowaniach ich do odzysku o wydajności do 10,0 Mg/dobę 2024-02-12
Obwieszczenie (podanie do publicznej wiadomości) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w celu przygotowaniach ich do odzysku o wydajności do 10,0 Mg/dobę 2024-02-12
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w 2024 roku 2024-02-07
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w I półroczu 2024 roku 2024-02-06
Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Park Słoneczny Jarosław 2024-01-25
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2024 r. o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.5.2022 2024-01-19
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie województwa podkarpackiego 2024-01-12
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyślu, znak RZ.ZUZ.3.4210.484.2023.IH 2024-01-12
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedsięwzięcia Wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Jarosław 2024-01-12
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Modernizacja Istniejącego Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach 2024-01-08
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków - Pełkinie w km 0+315-1+818 2024-01-04
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 368 w obrębie Makowisko, Gmina Jarosław 2024-01-02
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w celu przygotowaniach ich do odzysku o wydajności do 10,0 Mg/dobę 2024-01-02
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Zwiększenie masy magazynowanych odpadów w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia pn. Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowania 2023-12-14
Obwieszczenie (podanie do publicznej wiadomości) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zwiększenie masy magazynowanych odpadów w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia 2023-12-14
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postepowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Zwiększenie masy magazynowanych odpadów w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia 2023-12-14
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak WPN.6320.2.7.2022.DD.16, WPN.6320.1.17.2022.DD.9, WPN.6320.2.3.2023.DD.19 2023-12-19
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak WOOŚ.420.3.7.2023.BK.2 w sprawie wszczęcia postępowania 2023-12-20
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW 2023-12-13
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 2023-12-12
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2023-12-11
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy : pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 2023-12-06
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 368 w obrębie Makowisko, Gmina Jarosław 2023-11-30
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-11-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. 2023-11-27
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Modernizacja Istniejącego Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach 2023-11-27
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa podkarpackiego na kadencję 2024-2029 2023-11-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 10.11.2023 r., znak OR.0050.152.2023.O o wystąpieniu do organów opiniujących 2023-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2023-11-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 10.11.2023, znak OR.0050.151.2023, o wszczęciu postępowania 2023-11-15
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Elektrownia fotowoltaiczna Jarosław 2023-11-14
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Zorganizowanie stacji przeładunku odpadów komunalnych oraz punktu ich czasowego magazynowania w ilości powyżej 3000 Mg/r 2023-11-13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 31.10.2023 2023-11-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław -Makowisko 1- wraz z uzasadnieniem i prognozą odziaływania na środowisko 2023-10-11
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 2023-10-02
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa instalacji do przetwarzania odpadów w celu przygotowaniach ich do odzysku o wydajności do 10,0 Mg/dobę 2023-09-28
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26.09.2023 2023-09-28
Kierunki Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław wraz z legendą 2023-09-19
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wydaniA decyzji z 18 września 2023r. nr N-VI.7570.304.2022 2023-09-19
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Modernizacja Istniejącego Zakładu Uzdatniania Stłuczki Szklanej w Pełkiniach 2023-09-14
1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701R Gorzyce – Kostków - Pełkinie w km 0+315-1+818". 2023-09-01
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak I-IV.746.1.6.2023, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 2023-08-23
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego, znak I-IV.746.1.6.2023, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 2023-08-23
1. Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Zwiększenie możliwości magazynowania odpadów na terenie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych - obręb Surochów 2023-08-17
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu Studium Uwarunkowań i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 2023-07-18
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 15 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. Nr 239/7, 239/8, 240/2 2023-07-14
OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-07-11
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 07 lipca 2023r. o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.304.2022 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania 2023-07-07
Obwieszczenie (podanie do publicznej wiadomości) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 19 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. Nr 151/7, 151/10, 151/11, 151/12. 2023-07-07
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postepowania) o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 19 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. Nr 151/7, 151/10, 151/11, 151/12. 2023-07-07
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 19 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. Nr 151/7, 151/10, 151/11, 151/12 2023-07-07
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w 2023 roku 2023-07-05
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I nieograniczony przetarg ustny w dniu 29.08.2023r. na sprzedaż nieruchomości 2023-06-28
Wójt Gminy Jarosław ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Ks. Jana Balickiego w Morawsku 2023-06-27
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I nieograniczony przetarg ustny w dniu 25.07.2023r. na sprzedaż nieruchomości 2023-06-14
Decyzja w sprawie przedsięwzięcia: Budowa stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia w miejscowości Surochów, dz. nr 35/222, 35/224 2023-06-07
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 15 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. nr 239/7, 239/8, 240/2" 2023-06-02
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 19 MW na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. Nr 151/7, 151/10, 151/11, 151/12" 2023-06-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 24 MW 2023-06-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Eksploatacja kruszyw naturalnych Surochów dla STOMER Sp. z o.o. na terenie m. Surochów, 2023-05-31
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 2023-05-31
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I nieograniczony przetarg ustny w dniu 20.07.2023r. na sprzedaż nieruchomości 2023-05-16
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2023-05-16
Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowie stacji gazowej redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000 Nm3/h na terenie m. Surochów, gmina Jarosław dz. nr 35/222, 35/224 2023-05-09
Wójt Gminy Jarosław informuje, że od 8 maja br. ruszyła sprzedaż końcowa węgla będącego w dyspozycji gminy Jarosław, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe 2023-05-08
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.05.2023 w sprawie wydania decyzji z 04 maja 2023 r. nr N-VI.7570.171.2022 o ustaleniu odszkodowania 2023-05-08
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 21 MW na terenie m. Makowisko 2023-05-02
Wójt Gminy Jarosław ogłasza I nieograniczony przetarg ustny w dniu 31.05.2023r. na sprzedaż nieruchomości 2023-04-21
Postanowienie Wójta Gminy Laszki z dnia 18.04.2023, znak: RGR-III.6220.4.2023,o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2023-04-20
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia na terenie m. Surochów. 2023-04-14
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 03 kwietnia 2023 r. o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.353.2022 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości 2023-04-03
Postanowienie Wójta Gminy Laszki z dnia 23.03.2023 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2023-03-28
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 marca 2023 r o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.171.2022, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania 2023-03-23
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Surochów działka 410/3 2023-03-22
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Zmiana sposobu eksploatacji Złoża Munina-Nadsan 2023-03-06
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2023-03-15
Obwieszczenie o podjęciu podstępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Park Słoneczny Jarosław 2023-03-17
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Farma fotowoltaiczna Surochów 2023-02-24
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności 2023-03-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Farma fotowoltaiczna Makowisko 2023-02-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Farma fotowoltaiczna Surochów 2023-02-24
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 07.12.2022, znak N-VIII.7820.1.5.2022 2023-02-24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 07.02.2023r, znak GKN.6220.11.2022 odnośnie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia 2023-02-08
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jarosław w zakresie kultury fizycznej i sportu 2023-02-14
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: "Park Słoneczny Jarosław" Makowisko, gm. Jarosław. 2023-02-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 2023-02-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Laszki o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. 2023-01-27
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w 2023 roku 2023-01-25
Ogłoszenie Wójta Gminy Jarosław w sprawie naboru wniosków na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Jarosław w 2023 roku 2023-01-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Jarosław o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-01-23
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.12.2022 o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.5.2022, z dnia 7 grudnia 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-12-20
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 09.01.2023 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 07.12.2022, znak N-VIII.7820.1.5.2022 2023-01-10
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Makowisko” o mocy do 2 MW na terenie m. Makowisko, gm. Jarosław, dz. Nr 460. 2022-12-14
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Stacja bazowa telefonii komórkowej nr JRS 7119 B wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową 2022-12-13
Obwieszczenie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na poszerzeniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego (piasku) „Surochów – Wielobórz" 2022-12-02
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, znak RO-6220.12.24.2022- stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny 2022-11-29
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, znak RO-6220.12.24.2022- ustalone zostały środowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsięwzięcia 2022-11-29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji złoża „Munina – Nadsan” 2022-11-25
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy z zakresu edukacji, oświaty i wychowania 2022-11-22
Wójt Gminy Jarosław ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych gminy w następujących zakresach zadań z zakresu pomocy społecznej 2022-11-18
Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R „Droga przez wieś Surochów”” 2022-11-21
Wójt Gminy Jarosław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 2022-11-18
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa farmy fotowoltaicznej „Makowisko” o mocy do 2 MW na terenie m. Makowisko, gm. Jarosław, dz. Nr 460” 2022-11-15
Obwieszczenie o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Jarosław z dnia 25.08.2022 r. znak:RDGiI.6220.2.2022 2022-11-10
Informacja o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych 2022-11-03
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Park Słoneczny Jarosław” w miejscowości Makowisko 2022-10-28
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania dowodowego - "Budowa sieci elektroenergetycznej - napowietrzno-kablowej linii 110 kV Radymno-Munina" 2022-10-28
Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-10-21
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1721R „Droga przez wieś Surochów”” 2022-10-27
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.10.2022 o prowadzonym pod sygnaturą N- VI.7570.159.2022 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania 2022-10-19
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Makowisko” o mocy do 2 MW na terenie m. Makowisko” 2022-10-13
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa EUROSERVICE Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o. o.” 2022-10-11
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1721R „Droga przez wieś Surochów”” 2022-10-04
Obwieszczenie o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Jarosław znak: RDGiI.6220.2.2020 z dnia 25.08.2022r. 2022-10-04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 22 września 2022 r. o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych 2022-09-26
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 23.09.2022 o prowadzonym pod sygnaturą N- VI.7570.327.2021 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania 2022-09-23
Ogłoszenie z dnia 23.09.2022 o prowadzonym pod sygnaturą N- VI.7570.311.2021 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania 2022-09-23
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna z budynkiem biurowo-socjalnym” na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w miejscowości Surochów 2022-09-02
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa EUROSERVICE Zakładów Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Sp. z o.o.” 2022-08-26
Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia piasku „Zgoda-OS-I”” 2022-08-25
Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-08-17
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 sierpnia 2022r. 2022-08-11
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznegho wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2022-08-09
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-08-08
Obwieszczenie (podaniu do publicznej wiadomości) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-08-08
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postępowania) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-08-08
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego znak N-VIII.7820.1.5.2022 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław Oleszyce ... 2022-08-04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna z budynkiem biurowo-socjalnym” na terenie zakładu produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. 2022-08-04
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Surochów”. 2022-08-04
Obwieszczenie (zawiadomienie stron postępowania) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Surochów” 2022-08-04
Obwieszczenie (podaniu do publicznej wiadomości) o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Surochów” 2022-08-04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-07-14
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie geodezyjnym Surochów” 2022-06-30
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I” 2022-06-24
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa 3 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej m. Sobiecin i Surochów” 2022-06-09
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa Euroservice Sp. z o.o. w Surochowie.” 2022-06-09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 08.06.2022 o wszczęciu postępowania, znak N-VIII.7820.1.9.2022, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-06-08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kopalina piasku „Zgoda-OS-I”, na terenie działek nr ewid.: 78/1 i 80 w miejscowości Zgoda 2022-05-25
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 20.05.2022 o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.329.2021 postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości 2022-05-20
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.05.2022 o wydaniu decyzji z dnia 04.05.2022, znak N-VIII.7820.1.21.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2022-05-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 12.05.2022 r., znak OR.0050.80.2022.O, o wystąpieniu do organów opiniujących w celu uzyskania opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 2022-05-17
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w ramach przetargu pisemnego ograniczonego nr 6845.1.2022 na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław w celu budowy oraz eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej 2022-05-09
Obwieszczenie Wójta Gminy Radymno z dnia 20.04.2022 r. 2022-04-25
Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z projektem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” 2022-04-21
Ogłoszenie o możliwości zapoznania się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-27
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Hala produkcyjna z budynkiem biurowo-socjalnym” 2022-04-21
Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21.04.2022 o wydaniu decyzji z 20.04.2021- nr N-VI.7570.315.2021 o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości 2022-04-21
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-19
OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-19
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko 2022-04-12
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław wraz prognozą oddziaływania na środowisko 2021-02-03