Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2022

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 1496
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2022 w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 2022-01-26
Uchwała nr I-2-2022 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Wspólny Rozwój” na lata 2022 – 2030 2022-01-26
Uchwała nr I-3-2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jarosław, położonych w miejscowości Makowisko 2022-01-26
Uchwała nr I-4-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-01-26
Uchwała nr I-5-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-6-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-7-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-8-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-9-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-10-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/211/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-11-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-01-26
Uchwała nr I-12-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-01-26
Uchwała nr II-13-2022 w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2022-03-02
Uchwała nr II-14-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-03-02
Uchwała nr II-15-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-03-02
Uchwała nr II-16-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-02
Uchwała nr II-17-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-02
Uchwała nr II-18-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-03-02
Uchwała nr II-19-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-03-02
Uchwała nr II-20-2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Jarosław, położonej w obrębie Zgoda, gm. Jarosław 2022-03-02
Uchwała nr II-21-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” 2022-03-02
Uchwała nr III-22-2022 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. Utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy Jarosław 2022-03-25
Uchwała nr III-23-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 2022-03-25
Uchwała nr III-24-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-25
Uchwała nr III-25-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-25
Uchwała nr III-26-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-25
Uchwała nr III-27-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-03-25
Uchwała nr III-28-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-03-25
Uchwała nr III-29-2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-03-25
Uchwała nr III-30-2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Jarosław na lata 2022-2025 2022-03-25
Uchwała nr III-31-2022 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2022-03-25
Uchwała nr III-32-2022 w sprawie zgody na przejęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2022-03-25
Uchwała nr III-33-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-03-25
Uchwała nr III-34-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 2022-03-25
Uchwała nr IV-36-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/204/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy dla powiatu Jarosławskiego 2022-04-20
Uchwała nr IV-37-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu 2022-04-20
Uchwała nr IV-38-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-39-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-40-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-41-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-42-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-43-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-44-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-04-20
Uchwała nr IV-45-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-04-20
Uchwała nr IV-46-2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-20
Uchwała nr IV-47-2022 w sprawie udzielenia upoważnień Wójtowi Gminy Jarosław w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-20
Uchwała nr IV-48-2022 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargi na uchwałę nr III/35/2022 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Jarosław za bezzasadną wraz z odpowiedzią 2022-04-20
Uchwała nr IV-49-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-04-20
Uchwała nr IV-50-2022 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Tuczempy 2022-04-20
Uchwała nr IV-51-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-04-20
Uchwała nr V-52-2022 w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2022-06-09
Uchwała nr V-53-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław „Makowisko 1” 2022-06-09
Uchwała nr V-54-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław – „Obszar Południe” 2022-06-09
Uchwała nr V-55-2022 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2022-06-09
Uchwała nr V-56-2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu podkarpackiemu 2022-06-09
Uchwała nr V-57-2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jarosław uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu 2022-06-09
Uchwała nr V-58-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-59-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-60-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-61-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-62-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-63-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-64-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-65-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-09
Uchwała nr V-66-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-06-09
Uchwała nr V-67-2022 w sprawie zakupu nieruchomości w obrębie Tuczempy 2022-06-09
Uchwała nr V-68-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-06-09
Uchwała nr V-69-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-06-09
Uchwała nr VI-70-2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jarosław wotum zaufania 2022-06-27
Uchwała nr VI-71-2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2022-06-27
Uchwała nr VI-72-2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021 2022-06-27
Uchwała nr VI-73-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/204/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2022-06-27
Uchwała nr VI-74-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-75-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-76-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-77-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-78-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-79-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-80-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-06-27
Uchwała nr VI-81-2022 w sprawie emisji obligacji Gminy Jarosław oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-06-27
Uchwała nr VI-82-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-06-27
Uchwała nr VI-83-2022 w sprawie nieruchomości w drodze przetargu 2022-06-27
Uchwała nr VII-84-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-07-15
Uchwała nr VII-85-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-07-15
Uchwała nr VII-86-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-07-15
Uchwała nr VII-87-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-07-15
Uchwała nr VII-88-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-07-15
Uchwała nr VII-89-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-07-15
Uchwała nr VII-90-2022 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jarosław w roku szkolnym 2022/2023 2022-07-15
Uchwała nr VIII-91-2022 w sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Jaro 2022-08-30
Uchwała nr VIII-92-2022 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Celowy Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu 2022-08-30
Uchwała nr VIII-93-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-94-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-95-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-96-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-97-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-98-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-99-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-08-30
Uchwała nr VIII-100-2022 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/212/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-08-30
Uchwała nr IX-101-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-09-12
Uchwała nr IX-102-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-09-12
Uchwała nr IX-103-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-09-12
Uchwała nr IX-104-2022 w sprawie zmiany uchwały nr VII/104/2021 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu 2022-09-12
Uchwała nr IX-105-2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach 2022-09-12
Uchwała nr IX-106-2022 w sprawie zmiany uchwały nr X/247/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2022-09-12
Uchwała nr IX-107-2022 w sprawie zmiany uchwały nr X/248/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2022-09-12
Uchwała nr IX-108-2022 w sprawie zmiany uchwały nr X/249/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2022-09-12
Uchwała nr IX-109-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-110-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-111-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-112-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-113-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-114-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-115-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-116-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-117-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-118-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-119-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-120-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-121-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-122-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-123-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-124-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-125-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-126-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-127-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-128-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-129-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-130-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-131-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-132-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-133-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-134-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-135-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-136-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-137-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-138-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-139-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-140-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-141-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-142-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-143-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-144-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-145-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-146-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-147-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-148-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr IX-149-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2022-09-12
Uchwała nr X-150-2022 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2022-10-03
Uchwała nr X-151-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-152-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-153-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-154-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-155-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-156-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-157-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-158-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-159-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-160-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-10-03
Uchwała nr X-161-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/212/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-10-03
Uchwała nr XI-162-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-03
Uchwała nr XI-163-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/81/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jarosław oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2022-11-03
Uchwała nr XI-164-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-03
Uchwała nr XI-165-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/212/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-11-03
Uchwała nr XII-166-2022 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2022-11-14
Uchwała XII-167-2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2022-11-14
Uchwała XII-168-2022 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2022-11-14
Uchwała nr XII-169-2022 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-11-14
Uchwała nr XII-170-2022 zmieniająca Uchwałę VIII/226/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 2022-11-14
Uchwała nr XII-171-2022 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 2022-11-14
Uchwała nr XII-172-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-173-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-174-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-175-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-176-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-177-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-178-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr XII-179-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-14
Uchwała nr X-180-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/212/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-11-14
Uchwała nr XII-182-2022 w sprawie rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina 2022-11-14
Uchwała nr XII-183-2022 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny nieruchomości od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 2022-11-14
Uchwała nr XII-184-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2022-11-14
Uchwała nr XII-185-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2022-11-14
Uchwała nr XII-186-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2022-11-14
Uchwała nr XII-187-2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach stanowiących własność Gminy Jarosław, położonych w obrębie Pełkinie 2022-11-14
Uchwała nr XIII-188-2022 w sprawie w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 2022-11-25
Uchwała nr XIII-189-2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XII/166/2022 2022 z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2022-11-25
Uchwała nr XIII-190-2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/171/2022 Rady Gminy Jarosław z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2022-11-25
Uchwała nr XIII-191-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-11-25
Uchwała nr XIII-192-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/212/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-11-25
Uchwała nr XIII-193-2022 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2022-11-25
Uchwała nr XIII-194-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzielenie części działki z mienia gminnego i następnie sprzedaż w drodze przetargu 2022-11-25
Uchwała nr XIII-195-2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Makowisko 1 2022-11-25
Uchwała nr XIII-197-2022 w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców 2022-11-25
Uchwała nr XIV-198-2022 zmieniająca Uchwałę VIII/226/2019 Rady Gminy Jarosław z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 2022-12-02
Uchwała nr XV-199-2022 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2023 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-200-2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-12-16
Uchwała nr XV-201-2022 w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego - Klub Seniora w Morawsku 2022-12-16
Uchwała nr XV-202-2022 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Seniora w Morawsku 2022-12-16
Uchwała nr XV-203-2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2022-2030 2022-12-16
Uchwała nr XV-204-2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Gminy Jarosław, położonej w obrębie Sobiecin 2022-12-16
Uchwała nr XV-205-2022 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarosław Nr XIII/204/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2022-12-16
Uchwała nr XV-206-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-207-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-208-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-209-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-210-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-211-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-16
Uchwała nr XV-212-2022 w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Jarosławskiego 2022-12-16
Uchwała nr XVI-214-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-29
Uchwała nr XVI-215-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-29
Uchwała nr XVI-216-2022 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok 2022-12-29
Uchwała nr XVI-217-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2022-12-29
Uchwała nr XVI-218-2022 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Wspólny Rozwój na lata 2022-2030 2022-12-29
Uchwała nr XVI-219-2022 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną 2022-12-29
Uchwała nr XVI-220-2022 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr XIII/212/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2022-12-29