Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

1Przetargi aktualne

Drukuj
Liczba odwiedzin kategorii: 56857
Nazwa pozycji Data
Zapytanie ofertowe - Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowościach: Pełkinie i Tuczempy, gmina Jarosław dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-30 nr RPOZ/2022/11744/PolskiLad 2024-03-21
Zapytanie ofertowe - Renowacja infrastruktury zabytkowych cmentarzy w miejscowościach: Pełkinie i Tuczempy, gmina Jarosław dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z dnia 2023-03-30 nr RPOZ/2022/11744/PolskiLad 2024-03-05
Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej w Kościele Rzym.-Kat. Pw. Michała Archanioła w Surochowie DOFINANSOWANE z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zwanego dalej Programem, z dnia 2023-03-09 nr RPOZ/2022/4995/PolskiLad 2024-03-04
Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji pn.: Wzmocnienie i naprawa konstrukcji dachowej wraz z naprawą poszycia dachu Kościoła Rzym.-Kat. Pw. Trójcy Przenajświętszej w Makowisku 2024-03-04
Postępowanie zakupowe mające na celu wyłonienie Wykonawcy inwestycji pn.: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, malowanie elewacji oraz dzwonnicy Kościół Pw. Nawiedzenia NMP w Tuczempach 2024-03-04
ZAPYTANIE OFERTOWE ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JAROSŁAW 2023-07-27
ZAPYTANIE OFERTOWE "ZBIERANIE, TRANSPORT ORAZ UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY JAROSŁAW" 2023-07-18
GOPS - Wycena usługi transportu sprzętu rehabilitacyjnego 2022-09-19
Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych 2022-06-22
Zapytanie ofertowe - WYKONANIE USŁUG SAMOJEZDNĄ RÓWNIARKĄ DROGOWĄ 2022-02-28
Zapytanie ofertowe - DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 2022-02-28
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych: 2021/2022 i 2022/2023 2021-11-15
Zapytanie ofertowe USŁUGA - Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Jarosław w 2022r. 2021-12-03
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia publicznego pn.: Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarosław 2021-07-12
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE 2021-06-02
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 2021-07-07
KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2021-05-13
BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI MUNINA 2021-05-25
REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA DROGACH GMINNYCH, GMINY JAROSŁAW 2021-04-21
Budowa oświetlenia w miejscowości Munina 2021-04-14
REKULTYWACJA NIECZYNNEGO WYSYPISKA ŚMIECI 2021-04-09
WYKONANIE USŁUG SAMOJEZDNĄ RÓWNIARKĄ DROGOWĄ 2021-03-25
DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG 2021-03-23
Dostawa i instalacja deodoryzacji powietrza w istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuczempy 2020-12-30
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENÓW NIEZAMIESZKAŁYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY JAROSŁAW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 2020-12-23
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław oraz sporządzenie projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ, Wschód, Południe 2020-12-23
Przedmiotem zamówienia są usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objetych dożywianiem w szkołach na terenie Gminy Jarosław w roku 2021. 2020-12-16
Konserwacja i bieżące utrzymanie oraz obsługa oświetlenia ulic, dróg, placów i miejsc publicznych na terenie Gminy Jarosław 2020-12-08
Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odwodnionych, ustabilizowanych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Jarosław 2020-12-04
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego dla Gminy Jarosław 2020-11-23
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2020-11-06
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Tuczempy oraz budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Sobiecin 2020-10-28
Przebudowa wewnętrznych dróg gminnych w miejscowości Surochów 2020-09-14
Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Kostków 2020-10-05
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Samorządowego Przedszkola w Sobiecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 2020-09-14
Ochotnicza Straż Pożarna w Wólce Pełkińskiej: Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej 2020-09-03
ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zadania o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO pn. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy Samorządowego Przedszkola w Sobiecinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”. 2020-09-01
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław 2020-06-17
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jarosław 2020-08-13
Zapytanie ofertowe - KOSZENIE POBOCZY DRÓG GMINNYCH I ROWÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2020-05-20
Zapytanie ofertowe - Remont cząstkowy nawierzchni utwardzonych Gminy Jarosław 2020-05-11
Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarosław” 2020-04-30
Wykonanie projektów linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Jarosław 2020-04-16
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO DO REMONTU DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW WRAZ Z JEGO WBUDOWANIEM NA DROGACH I POBOCZACH DRÓG 2020-04-15
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Pełkińskiej 2020-04-15
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą - Wykonanie usług samojezdną równiarką drogową 2020-04-08
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia oferty pod nazwą - Przebudowa drogi gminnej w Wólce Pełkińskiej 2020-04-09
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Remont korytarzy pierwszego i drugiego piętra z przyległą klatką schodową w Szkole Podstawowej w miejscowości Tuczempy 2020-01-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Jarosław i jej jednostek podległych 2019-12-16
Budowa oświetlenia na terenie Gminy Jarosław w miejscowościach: Sobiecin, Wola Buchowska i Pełkinie 2019-12-13
Gmina Jarosław zaprasza do złożenia oferty cenowej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.500.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jarosław nr VIII/217/2019 z dnia 18 listopada 2019 2019-12-13
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW STAŁYCH Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY JAROSŁAW 2019-12-10
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dostawa i montaż dwóch kontenerów przy boisku wielofunkcyjnym w Muninie 2019-12-04
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-25
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych 2019-11-25
Dostawa maszyny samobieżnej (rolby) do pielęgnacji i czyszczenia tafli lodowiska przy Szkole Podstawowej w Muninie 2019-11-20
Przebudowa drogi gminnej Nr 011525 ul. Jana III Sobieskiego km 0+024,00 – 0+711,40 poprzez budowę chodnika w miejscowości Tuczempy 2019-11-15
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Jarosław i jej jednostek organizacyjnych 2019-11-07
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 2019-11-04
Rozbudowa sieci wodociągowo kanalizacyjnych na terenie Gminy Jarosław 2019-10-11
Wójt Gminy Jarosław zaprasza do złożenia propozycji cenowej/ofertowej na zadanie: Dezodoryzacja powietrza istniejącej oczyszczalni ścieków w Tuczempach na linii ścieków surowych w oparciu o technologię fotokatalitycznego utleniania gazów 2019-10-23
Wykonanie i modernizacja rowów melioracyjnych 2019-10-03
Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 2019-10-01