Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2003

Liczba odwiedzin kategorii: 1730

Uchwały Rady Gminy w 2003 roku

Nazwa pozycji Data
UCHWAŁA NR I/1/2003 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 2003-01-21
Uchwała NR I/2/2003 w sprawie powołania komisji stałych Rady 2003-01-21
Uchwała NR I/3/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław 2003-01-21
Uchwała nr I/4/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody przez Przedsiebiorstwo Wodicoągów i Kanalizacji w Jarosławiu, obowiązujący na obszarze Gminy Jarosław 2003-01-21
Uchwała nr I/5/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorcze zaopatrzenie w wode i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2003-01-21
Uchwała NR I/6/2003 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2003-01-21
Uchwała Nr I/7/2003 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 2003-01-21
Uchwała Nr I/8/2003 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2003-01-21
Uchwała Nr I/9/2003 w sprawie wysokości ryczałtu dla radnych pełniacych funkcje w Radzie i Komisjach Stałych Rady 2003-01-21
Uchwała Nr I/10/2003 w sprawie wysokości ryczałtu dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2003-01-21
Uchwała Nr I/11/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2003-01-21
Uchwała Nr II/12/2003 w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli 2003-03-25
Uchwała Nr II/13/2003 w sprawie budżetu Gminy Jarosław 2003-03-25
Uchwała Nr II/14/2003 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy 2003-03-25
Uchwała Nr II/15/2003 w sprawie wysokości ryczałtu dla przewodniczacych organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2003-03-25
Uchwała Nr II/16/2003 w sprawie gruntu położonego we wsi Munina 2003-03-25
Uchwała Nr II/17/2003 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Rudołowice 2003-03-25
Uchwała Nr II/18/2003 w sprawie wykupu gruntu na poszerzenie drogi we wsi Tuczempy 2003-03-25
Uchwała Nr III/19/2003 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2002 i udzielenia absolutorium 2003-04-23
Uchwała Nr III/20/2003 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr II/13/2003 2003-04-23
Uchwała Nr III/21/2003 w sprzawie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych 2003-04-23
Uchwała Nr III/22/2003 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach 2003-04-23
Uchwała Nr III/23/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-04-23
Uchwała nr III/24/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-04-23
Uchwała Nr IV/25/2003 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2003r 2003-06-30
Uchwała nr IV/26/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr II/13/2003 w sprawie budżetu Gminy 2003-06-30
Uchwała IV/27/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003r 2003-06-30
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 rok 2003-06-30
Uchwała w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Surochów 2003-06-30
Uchwała w sprawie sprzedazy nieruchomosci w drodze bezprzetargowej 2003-06-30
Uchwała w sprawie sprzedazy nieruchomości w drodze przetargu 2003-06-30
Uchwała w sprawie sprzedazy nieruchomosci w drodze przetargu 2003-06-30
Uchwała w sprawie sprzedazy nieruchomosci 2003-06-30
Uchwała nr V/34/2003 w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandytatów na ławników do sądów powszechnych 2003-07-23
Uchwała nr V/35/2003 w sprawie wyznaczenia miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Jarosław 2003-07-23
Uchwała nr V/36/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2003-07-23
Uchwała nr V/37/2003 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Makowisko 2003-07-23
Ucwhała nr VI/38/2003 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD 2003-08-22
Uchwała nr VI/39/2003 w sprawie wystąpienia o udzielenie pomocy finansowej w ramach programu SAPARD 2003-08-22
Uchwała nr VI/40/2003 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2003, związanego z realizacją inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Woli Buchowskiej" 2003-08-22
Uchwała nr VI/41/2003 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2003, związanego z realizacją inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Leżachów Osada" 2002-08-22
Uchwała nr VI/42/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2003-08-22
Uchwała nr VI/43/2003 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Pełkinie pod rozbudowę szkoły podstawowej 2003-08-22
Uchwała nr VI/44/2003 w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2002 Rady Gminy Jarosław, z dnia 11 września 2002 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego 2003-08-22
Uchwała nr VI/45/2003 w sprawie zmiany uchwały nr VII/37/2002 Rady Gminy Jarosław z dnia 11 wrzesnia 2002 w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego oraz zmiany uchwały Rady Gminy nr I/1/2002 z dnia 22 marca 2002 w sprawie budżetu gminy 2003-08-22
Uchwała nr VII/46/2003 w sprawie wyboru ławników 2003-10-30
Uchwała nr VII/47/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003 2003-10-30
Uchwała nr VII/48/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2003-10-30
Uchwała nr VII/49/2003 w sprawie zmiany zakresu wykonania programu inwestycyjnego oraz zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2002-2004 2003-10-30
Uchwała nr VII/50/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do cuhwały nr II/13/2003 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 marca 2003 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2003 2003-10-30
Uchwała nr VII/51/2003 w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli 2003-10-30
Uchwała nr VII/52/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2003-10-30
Uchwła nr VII/53/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2003-10-30
Uchwała nr VII/54/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2003-10-30
Uchwała nr VII/55/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2003-10-30
Uchwała nr VII/56/2003 w sprawie nieodpłatnego przejęcia grunty stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Jarosław 2003-10-30
Uchwała nr VII/57/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2003-10-30
Uchwała nr VIII/58/2003 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2003-12-04
Uchwała nr VIII/59/2003 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2003-12-04
Uchwała nr VIII/60/2003 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 2003-12-04
Uchwała nr VIII/61/2003 w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 2003-12-04
Uchwała nr VIII/62/2003 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2003-12-04
Uchwała nr VIII/63/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2002-12-04
Uchwała nr VIII/64/2003 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców 2003-12-04
Uchwała nr VIII/65/2003 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2003-12-04
Uchwała nr VIII/66/2003 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków 2002-12-04
Uchwała nr VIII/67/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2003-12-04
Uchwała nr VIII/68/2003 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2002-12-04
Uchwała nr VIII/69/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003r 2003-12-04
Uchwała nr VIII/70/2003 w sprawie wprowadzneia zmian do budżetu na 2003r 2003-12-04
Uchwała nr VIII/71/2003 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 2003-12-04
Uchwała nr IX/72/2003 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2003r 2003-12-04