Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2005

Liczba odwiedzin kategorii: 1032
Uchwały Rady Gminy w 2005r.
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I/1/2005 w sprawie programu współpracy Gminy Jarosław 2005-02-25
Uchwała nr I/2/2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.. 2005-02-25
Uchwała nr I/3/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajeć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze a realizujących zajęcia z przedmiotów z oróznym wymiarze godzin 2005-02-25
Uchwała nr I/4/2005 w sprawie powierzenie zadania Gminy Jarosław w zakresie obsługi nietrzeźwych mieszkańców do realizacji Gminie Miejskiej Przemyśl 2005-02-25
Uchwała nr I/5/2005 w sprawie zmiany statutu GOPS 2005-02-25
Uchwała nr I/6/2005 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych na rok 2005 2005-02-25
Uchwała nr II/7/2005 w sprawie budżetu na 2005r. 2005-03-22
Uchwała nr II/8/2005 w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Jarosław 2005-03-22
Uchwała nr II/9/2005 w sprawie nadania patrona stołectwu Pełkinie 2005-03-22
Uchwała nr II/10/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2005-03-22
Uchwała nr III/11/2005 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Jarosław 2005-04-26
Uchwała nr III/12/2005 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław dla Spółdzielni Usług Melioracyjnyjno-Drogowych, Rolniczo Handlowych i Ochrony Śwrodowiska 2005-04-26
Uchwała nr III/13/2005 w sprawie opinii do propozycji planu aglomeracji Kostków i Tuczempy 2005-04-26
Uchwała nr III/14/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiatu zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Jarosław 2005-04-26
Uchwała nr III/15/2005 w sprawie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, a realizujących zajęcia z przedmiotów o różnym wymiarze godzin 2005-04-26
Uchwała nr III/16/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-04-26
Uchwała nr IV/17/2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2005-2006 oraz 2007-2013 dla Gminy Jarosław 2005-05-13
Uchwała nr IV/18/2005 w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na realizację inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej Wólka Pełkińska- Kostków" 2005-05-13
Uchwała nr IV/19/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 2005-05-13
Uchwała nr V/20/2005 w sprawie wykupu gruntu połzonego we wsi Wola Buchowska pod przepompownie ścieków 2005-06-16
Uchwała nr V/21/2005 w sprawie wykupu gruntu położnoengo we wsi Leżachów Osada pod przepompownie ścieków 2005-06-16
Uchwała nr V/22/2005 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 2005-06-16
Uchwała nr VI/23/2005 w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach 2005 2005-08-05
Uchwała nr VI/24/2005 w sprawie wprowadzneia zmian do budżetu 2005-08-08
Uchwała nr VI/25/2005 w sprawie wyznaczeniua miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechengo korzystania z wód na ternie Gminy Jarosław 2005-08-05
Uchwała nr VI/26/2005 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pełkiniach 2005-08-05
Uchwała nr VI/27/2005 w sprawie zmiany statutu Zakałdu Komunalnego Gminy Jarosław 2005-08-05
Uchwała nr VI/28/2005 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Pełkinie 2005-08-05
Uchwała nr VII/29/2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2005-2007 pod nazwą Rozwój Infrastruktury Oświatowej i Technicznej Gminy Jarosław 2005-09-13
Uchwała nr VII/30/2005 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2005 Rady Gminy Jarosław z dnia 22 marca 2005 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2005 2005-09-13
Uchwała nr VII/31/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-09-13
Uchwała nr VII/32/2005 w sprawie wyznaczenia miejsc i warunków poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód na terenie Gminy Jarosław 2005-09-16
Uchwała nr VIII/33/2005 w sprawie zaciągania pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania p.n. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Surochowie 2005-10-18
Uchwała nr VIII/34/2005 w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/2005 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 5 sierpnia 2005 2005-10-18
Uchwała nr VIII/35/2005 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z teremu Gminy Jarosław 2005-10-18
Uchwała nr VIII/36/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2005-10-18
Uchwała nr VIII/37/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Makowisko w drodze przetargu 2005-10-18
Uchwała nr VIII/38/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Tuczempy w drodze przetargu 2005-10-18
Uchwała nr IX/39/2005 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2005-11-24
Uchwała nr IX/40/2005 w sprawie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2005-11-24
Uchwała nr IX/41/2005 w sprawie dziennych opłat targowych, zwolnień, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 2005-11-24
Uchwała nr IX/42/2005 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 2005-11-24
Uchwała nr IX/43/2005 w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 2005-11-24
Uchwała nr IX/44/2005 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2005-11-24
Uchwała nr IX/45/2005 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2005-11-24
Uchwała nr IX/46/2005 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2006 r. 2005-11-24
Uchwała nr IX/47/2005 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2006r. 2005-11-24
Uchwała nr IX/48/2005 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 2005-11-24
Uchwała nr IX/49/2005 w sprawie realizacji kompleksowego remontu i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Jarosław 2005-11-24
Uchwała nr IX/50/2005 w sprawie przekazania gruntu na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" Nadleśnictwo Radymno 2005-11-24
Uchwała nr IX/51/2005 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste grunty w trybie bezprzetargowym 2005-11-24
Uchwałą nr IX/52/2005 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Jrosław 2005-11-24
Uchwała nr IX/53/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2005-11-24
Uchwała nr IX/54/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2005-11-24
Uchwała nr IX/55/2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Jarosław 2005-11-24
Uchwała nr IX/56/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005r. 2005-11-24
Uchwała nr X/57/2005 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 2005-12-29
Uchwała nr X/58/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i sczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2005-12-29
Uchwała nr X/59/2005 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek administracyjnych gminy 2005-12-29
Uchwała nr X/60/2005 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorkie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 2005-12-29
Uchwała nr X/61/2005 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2005-12-09
Uchwała nr X/62/2005 w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej 2005-12-29
Uchwała nr X/63/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2005-12-29
Uchwała nr X/64/2005 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 2005-12-29
Uchwała nr X/65/2005 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007 pod nazwą Rozwój infrastruktury oświatowej i technicznej Gminy Jarosław 2005-12-29
Uchwałą nr X/66/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-29
Uchwała nr X/67/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-29
Uchwała nr X/68/2005 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2005 2005-12-29