Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2006

Liczba odwiedzin kategorii: 1546
Uchwały RAdy Gminy w 2006r.
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I/1/2006 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2006 2006-03-28
Uchwała nr I/2/2006 w sprawie zmiany zakresu wykonania oraz limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny na lata 2005-2007 pod nazwą Rozwój infrastuktury oświatowej i technicznej Gminy Jarosław 2006-03-28
Uchwała nr I/3/2006 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2006-03-28
Uchwała nr I/4/2006 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Jarosław nr IX/54/2005 z dnia 24 listopada 2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2006-03-28
Uchwała nr I/6/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2006-03-28
Uchwała nr I/6/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2006-03-28
Uchwała nr I/7/2006 w sprawie ustalenia wysokości za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2006-03-28
Uchwała nr I/8/2006 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałej rady 2006-03-28
Uchwała nr I/9/2006 w sprawie technicznego zabezpieczenia finansowego zadań inwestycyjni - remontowych przyjętych uchwałą nr I/1/2006 Rady Gminy z dnia 28 marca 2006 w sprawie budżey gminy na 2006r. 2006-03-28
Uchwała nr II/10/2006 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2005 oraz udzielenia absolutorium z tego tytułu Wójtowi Gminy Jarosław 2006-04-21
Uchwała nr II/11/2006 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego 2006-04-21
Uchwała nr III/12/2006 w sprawie okręgów wyborczych 2006-06-09
Uchwała nr III/13/2006 w sprawie zawarcia porozumienia miedzygminnego 2006-06-09
Uchwała nr III/14/2006 w sprawie zaciągnięcia kredytu z BGZ na finansowanie zadania Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Wólce Pełkińskiej 2006-06-09
Uchwała nr III/15/2006 w sprawie zaciagniecia kredytu z BGZ na finansowanie zadnaia Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Pełkiniach 2006-06-09
Uchwała nr III/16/2006 w sprawie okreslenia zakredy i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarosław oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2006-06-09
Uchwała nr III/17/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. 2006-06-09
Uchwała nr III/18/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. 2006-06-09
Uchwała nr III/19/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r. 2006-06-09
Uchwała nr III/20/2006 w sprawie zmiany uchwały nr X/58/2005 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 2006-06-20
Uchwała nr III/21/2006 w sprawie stałych obwodów głosowania 2006-06-09
Uchwała nr III/22/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomosci w drodze przetargu 2006-06-09
Uchwała nr III/23/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2006-06-09
Uchwała nr III/24/2006 w sprawie technicznego zabezpieczenia finansowego zadań inwestycyjno-remontowych przyjetych uchwałą nr I/1/2006 Rady Gminy Jarosław z dnia 28 marca 2006 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2006 2006-06-09
Uchwała nr IV/25/2006 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rszymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Surochowie 2006-08-29
Uchwała nr IV/26/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-08-29
Uchwała nr IV/27/2006 w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Jarosław 2006-08-29
Uchwała nr IV/28/2006 wsprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Pełkiniach 2006-08-29
Uchwała nr IV/29/2006 w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 2006-08-29
Uchwała nr IV/30/2006 w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka Kolegium Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 2006-08-29
Uchwała nr IV/31/2006 w sprawie przekazania gruntu na rzecz Skarbu Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Radymno 2006-08-29
Uchwała nr IV/32/2006 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2006-08-29
Uchwała nr IV/33/2006 w sprawie przekazania gruntu w użytkowanie Polskiemu Związkowi Działkowców 2006-08-29
Uchwała nr IV/34/2006 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonej we wsi Tuczempy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK MIELEC 2006-08-29
Uchwała nr IV/35/2006 w sprawie utworzenia obwodu odrebnego w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych przwewidzianych w 2006r. 2006-08-29
Uchwała nr V/36/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-10-26
Uchwała nr V/37/2006 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnosć pożytku publicznego 2006-10-29
Uchwała nr V/38/2006 w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości położonej we wsi Tuczempy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EUROPARK Mielec 2006-10-26
Uchwała nr V/39/2006 w sprawie sprzedaży gruntu w formie bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyreksji Dróg Krajowych i Autostrad 2006-10-26
Uchwała nr V/40/2007 w sprawie sprzedaży nieruchomosci w drodze przetargu 2006-10-26
Uchwała nr V/41/2006 w sprawie zmiany limitów wydatkó na wieloletni plan iwestycyjny na lata 2007 2007 2006-10-26
Uchwała nr V/42/2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-10-26
Uchwała nr VI-43-2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Jarosław 2006-11-27
Uchwała nr VI-44-2006 z dnia 27 listopada 2006 w sprawie wyboru wiceprzeodniczącego Rady Gminy 2006-11-27
Uchwała nr VII-45-2006 z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie powołania komisji rewizyjnej 2006-12-04
Uchwała nr VII-46-2006 z dnia 4 grudnia 2006 w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Jarosław 2006-12-04
Uchwała nr VIII-47-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2006-12-11
Uchwała nr VIII-48-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie ustalenia stawek podatlu od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 2006-12-11
Uchwała nr VIII-49-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 2006-12-11
Uchwała nr VIII-50-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2006-12-11
Uchwała nr VIII-51-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie wzoru informacji o gruntach , o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2006-12-11
Uchwała nr VIII-52-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 2006-12-11
Uchwała nr VIII-53-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2006-12-11
Uchwała nr VIII-54-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 2006-12-11
Uchwała nr VIII-55-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie gminnego porgramu przeciwdziałania narkomanii na rok 2007. 2006-12-11
Uchwała nr VIII-56-2006 z dnia 11 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006r 2006-12-11
Uchwała nr IX-57-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie odwołania skarbnika Gminy Jarosław 2006-12-28
Uchwała nr IX-58-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie powołania skarbnika Gminy Jarosław 2006-12-28
Uchwała nr IX-59-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Wólce Pełkińskiej 2006-12-28
Uchwała nr IX-60-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2006-12-28
Uchwała nr IX-61-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-12-28
Uchwała nr IX-62-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-12-28
Uchwała nr IX-63-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-12-28
Uchwała nr IX-64-2006 z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2006 2006-12-28