Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2009

Liczba odwiedzin kategorii: 1124
Nazwa pozycji Data
I-1-2010 w sprawie budżetu na 2009 2009-03-26
I-2-2010 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli 2009-03-26
I-3-2010 ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz w 2009-03-26
I-4-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław. 2009-03-26
I-5-2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2009-03-26
I-6-2009 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pełkinie na lata 2009-2016. 2009-03-26
I-7-2009 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą Rozwoj Bazy Spoleczno Kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011 2009-03-26
I-8-2009 w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą: „ Rozwój bazy społeczno-kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011” 2009-03-26
I-9-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego. 2009-03-26
I-10-2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód. 2009-03-26
I-11-2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ. 2009-03-26
I-12-2009 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Południe. 2009-03-26
I-13-2009 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych 2009-03-26
I-14-2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 2009-03-26
I-15-2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 2009-03-26
I-16-2009 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 2009-03-26
I-17-2009 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod rozbudowę szkoły. 2009-03-26
I-18-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej. 2009-03-26
I-19-2009 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod rozbudowę szkoły 2009-03-26
I-20-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-03-26
I-21-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-03-26
I-22-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2009-03-26
II-23-2009 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2009-03-30
II-24-2009 w sprawie zasad wydzierżawiania i obciążania gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Jarosław 2009-03-30
III-25-2009 w sprawie udzielenia absolutorium WÓjtowi Gminy Jarosław z a rok 2008. 2009-04-28
III-26-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-04-28
III-27-2009 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom przez Gminę Jarosław. 2009-04-28
III-28-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-04-28
III-29-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-04-28
III-30-2009 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jarosław : 2009-04-28
III-31-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-04-28
III-32-2009 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Munina pod rozbudowę szkoły. 2009-04-28
III-33-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-04-28
III-34-2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 2009-04-28
III-35-2009 w sprawie ustalenia wysokości ekwwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 2009-04-28
IV-36-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój bazy społeczno–kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011” 2009-06-01
IV-37-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjby pod nazwą Rozwoj Insfratsruktury Oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010 2009-06-01
IV-38-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-06-01
IV-39-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-06-01
IV-40-2009 2009-06-01
IV-41-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-06-01
IV-42-2009 2009-06-01
IV-43-2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/ 4/2009 z dnia 26 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław 2009-06-01
V-44-2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010roku. 2009-06-25
V-45-2009 do V-57-2009 w sprawie uchwalenia statutu Sołectw Gminy Jarosław 2009-06-25
V-58-2009 W sprawie udzielenia pomocy finansowej 2009-06-25
V-58-2009 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Lipa 2. 2009-06-25
V-60-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-06-25
V-61-62-2009 w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2009-06-25
V-63-2009 w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków i wód opadowych Gminy Jarosław na lata 2009-2011”. 2009-06-25
V-64-2009 w sprawie finansowania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą: poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych gminy Jarosław na lata 2009-2011 2009-06-25
V-65-2009 w sprawie wydania opinii lokalizacyjnej dla ośrodka gir na automatach w Koniaczowie 2009-06-25
V-66-67-68-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-06-25
V-69-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Koniaczów. 2009-06-25
V-70-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-06-25
VI-71-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ropczyce z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Ropczycach. 2009-08-28
VI-72-2009 w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w wieloletnim programie inwestycyjnym pod nazwą: „Rozwój bazy społeczno–kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011”. 2009-08-28
VI-73-74-75-76-77-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2009-08-28
VI-78-79-80-81-82-83-84-85-86-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 2009-08-28
VI-87-2009 w sprawie zamiany nieruchomości. 2009-08-28
VII-88-2009 w sprawie zmiany uchwały Nr V/58/2009 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2009-09-18
VII-89-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania: przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław. 2009-09-18
VII-90-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój bazy społeczno –kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011” 2009-09-18
VII-91-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój infrastruktury oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008- 2010”. 2009-09-18
VII-92-93-94-95-96-97-98-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 2009-09-18
VIII/99/2009 z dnia 17 listopada 2009 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2009-11-17
VIII/100/2009 z dnia 17 listopada 2009 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław. 2009-11-17
VIII-101-2009 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2009-11-17
VIII-102-2009 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2009-11-17
VIII-103-2009 w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2010r 2009-11-17
VIII-104-2009 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010. 2009-11-17
VIII-105-2009 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 2009-11-17
VIII-106-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „Rozwój Infrastruktury Drogowej Gminy Jarosław na lata 2008- 2010”. 2009-11-17
VIII-107-2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/ 4/2009 z dnia 26 marca 2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego na realizację zadania remont nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Jarosław. 2009-11-17
VIII-108-2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Jarosławskiego. 2009-11-17
VIII-109-2009 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 2009-11-17
VIII-110-2009 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2009-11-17
VIII-111-112-113-114-115-116-117-118-119-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 2009-11-17
VIII-120-2009 w sprawie uchwalenia zmiany Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław- Obszar 2009-11-17
VIII-121-2009 w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Jarosław – Obszar Południe. 2009-11-17
VIII-122-2009 w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Tuczempy. 2009-11-17
IX-123-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-12-03
IX-124-2009 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jarosław do zawarcia umowy partnerskiej dla realizacji projektu p.n. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego poprzez doposażenie jednostki straży pożarnej z terenu Gminy Jarosław”, dofina 2009-12-03
IX-125-2009 w sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego. 2009-12-03
IX-126-2009 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2009 rok 2009-12-03
X-127-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój infrastruktury oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008- 2010”. 2009-12-29
X-128-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój bazy społeczno–kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009-2011” 2009-12-29
X-129-2009 w sprawie: zmiany wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzeniem ścieków i wód opadowych Gminy Jarosław na lata 2009-2011”. 2009-12-19
X-130-2009 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „ poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych gminy Jarosław na lata 2009-2011” 2009-12-29
X-131-2009 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2010r 2009-12-29
X-132-2009 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłków dla uczniów uczęszczających do oddziałów 2009-12-29
X-133-134-135-136 w sprawie sprzedaży i przyjęcia nieruchomości 2009-12-29
X-137-2009 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Munina 2009-12-29
X-138-2009 w sprawie nadania nazw ulic miejscowości Tuczempy 2009-12-29
X-139-2009 w sprawie deklaracji przystąpienia do Związku Gmin Ziemi Przeworskiej 2009-12-29
X-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-2009 w sprawie wprowadenia zmian do budżetu na 2009 2009-12-29