Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2010

Liczba odwiedzin kategorii: 1003
Nazwa pozycji Data
I-1-2010 w sprawie w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Surochów na lata 2010-2017. 2010-01-26
I-2-2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011roku. 2010-01-26
I-3-2010 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław. 2010-01-26
I-4-5-6-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 2010-01-26
I-7-2010 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego: „Budowa chodnika km 4+800 – 5+200 str.lewa – dł-400 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Koniac 2010-01-26
I-8-2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego: „Budowa chodnika km 4+ 800 – 5 + 200 str. lewa – dł- 400 m w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowośc 2010-01-26
I-9-2010 w sprawie zwrotu nieruchomości w drodze darowizny. 2010-01-26
I-10-2010 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej. 2010-02-25
II-11-12-13-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 2010-02-25
II-14-15-16-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości i uchylenia uchwały I-9-2010 2010-02-25
III-17-2010 w sprawie wprowdzenia zmian do budżetu na 2010 2010-04-11
IV-18-2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jarosław za rok 2009. 2010-04-28
IV-19-2010 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pekińskiej. 2010-04-28
IV-20-2010 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2010-08-24
IV-21-22-23-24-25-2010 w sprawie wprowdzenia zmian do budżetu na 2010 2010-04-28
IV-26-2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Tuczempy na lata 2010-2017. 2010-04-28
IV-27-28-29-30-31-32-33-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2010-04-28
IV-34-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2010-04-28
V-35-36-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-05-17
V-37-38-39-40-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2010-05-17
VI-41-2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716R Makowisko-Bobrówka” 2010-06-28
VI-42-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych Gminy Jarosław na lata 2009- 2011”. 2010-06-28
VI-43-44-45-46-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-06-28
VI-47-48-2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w roku budżetowym 2010 2010-06-28
VI-49-2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2010 2010-06-28
VI-50-2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2010 2010-06-28
VI-51-2010 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2010 2010-06-28
VI-52-2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarosław oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2010 rok 2010-06-28
VI-53-54-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2010-06-28
VII-55-56-2010 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Sobiecin i Woa Buchowska 2010-07-27
VII-57-58-2010 w sprawie zmiany: Uchwały Nr I/ 8/2010 i I/7/2010 2010-04-27
VII-59-60-2010 w sprawie zmiany uchwały Nr 1/6/2010 oraz I/5/2010 2010-07-27
VII-61-2010 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Gminą Jarosław a Województwem Podkarpackim, umowa Pseap 2010-07-27
VII-62-2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutow 2010-07-27
VII-63-64-65-66-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2010-07-27
VIII-67-68-2010 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Kostków pod budowę placu zabaw i boiska sportowego. 2010-08-25
VIII-69-2010 w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Wólce Pełkińskiej 2010-08-25
VIII-70-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 2010-08-25
VIII-71-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego plau zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2010-08-25
IX-72-2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu 2010-09-23
IX-73-2010 w sprawie ustanowienia tytułu „zasłużony dla Gminy Jarosław” 2010-09-23
IX-74-2010 w sprawie skargi P. Wiesława i Marty Wątroba zam. Pełkinie 300, 37-500 Jarosław na bezczynność Rady Gminy w przedmiocie usunięcia naruszenia prawa w związku z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław-Obszar Północ 2010-09-23
IX-75-2010 w sprawie realizacji Planu odnowy miejscowości Tuczempy gminy Jarosław 2010-09-23
IX-76-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „ rozwój bazy społeczno-kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009- 2011”. 2010-09-23
IX-77-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2010-09-23
IX-78-2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1716R Makowisko-Bobrówka” 2010-09-23
IX-79-2010 Rezolucja skierowana do: Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 2010-09-23
IX-80-81-82-83-84-85-86-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 2010-09-23
X-87-2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010, związanych z przygotowaniem i realizacją Projektu „PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”. 2010-10-26
X-88-89-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-10-26
X-90-2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z planowaną rozbudową Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. 2010-10-26
XI-91-2010 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2010-11-10
XI-92-2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2010-11-10
XI-93-2010 w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2011r. 2010-11-10
XI-94-2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2011. 2010-11-10
XI-95-2010 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. 2010-11-10
XI-96-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-11-10
XI-97-2010 - w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2010-11-10
Xi-98-2010 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2010-11-10
XI-99-100-101-102-103-104-105 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 + zaciągnięcie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2010 - Modernizacja oświetlenia zasilanego energia odnawialną 2010-11-10
XI-106-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych Gminy Jarosław na lata 2009-2011”. 2010-11-10
XI-107-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „ rozwój infrastruktury oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010”. 2010-11-10
XI-108-2010 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do parterstwa w realizacji projektu pod nazwą 2010-11-10
XI-109-2010 w sprawie uchwalenia zmian do Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław. 2010-11-10
XI-110-2010 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego w sprawie przekształcenia Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez likwidację Gminnego Ośrodka Zdrowia w Chłopicach, Pora 2010-11-10
XII-111-2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Jarosławiu. 2010-12-01
XIII-113-2010 w sprawie w sprawie powołania komisji rewizyjnej oraz w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Jarosław. 2010-12-03
XIII-115-2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Fminy Jarosłąw - Obszar Wschód 2010-12-03
XIII-116-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-12-03
XIV-117-2010 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2010-12-29
XIV-118-2010 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej we wsi Pełkinie. 2010-12-29
XIV-119-2010 w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2010-12-29
XIV-120-2010 w sprawie przystąpenia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2010-12-29
XIV-121-2010 w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Wólce Pełkińskiej. 2010-12-29
XIV-122-2010 w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 2010-12-29
XIV-123-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „ rozwój infrastruktury oświatowej Gminy Jarosław na lata 2008-2010”. 2010-12-29
XIV-124-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i wód opadowych Gminy Jarosław na lata 2009-2011”. 2010-12-29
XIV-125-2010 w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletni program inwestycyjny pod nazwą: „rozwój bazy społeczno-kulturalnej Gminy Jarosław na lata 2009- 2011”. 2010-12-29
XIV-126-127-128-129-2010 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2010 rok 2010-12-29
XIV-130-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2010-12-29