Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2011

Liczba odwiedzin kategorii: 1035
Nazwa pozycji Data
I-1-2011 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2011r 2011-01-27
I-2-2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2011-01-27
I-3-2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wola Buchowska na lata 2010-2017. 2011-01-27
I-4-2011 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej N.M.P. Królowej Polski w Pełkiniach. 2011-01-27
I-5-2011 w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Jarosław. 2011-01-27
I-6-2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012roku 2011-01-27
II-7-2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzicnie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011-2014 2011-04-12
II-8-2011 w sprawie zamiany nieruchomości Surochów 2011-04-12
II-9-2011 w sprawie wykupu nieruchomości zabudowanej połozonej we wsi Pełkinie 2011-04-12
II-10-2011 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej we wsi Pełkinie 2011-04-12
II-11-12-13-14-15-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-04-12
II-16-2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym pomieszczeń biurowych i gospodarczych w budynku Urzędu Gminy Jarosław przy ul. Piekarskiej 5 w Jarosławiu 2011-04-12
II-17-18-19-20-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-04-12
III-21-2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu. 2011-06-21
III-22-2011 w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2010. 2011-06-24
III-23-2011 w sprawie zgody na zmniejszenie etatu wynikającego ze stosunku pracy z radnym. 2011-06-21
III-24-2011 w sprawie wysokości diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2011-06-21
III-25-2011 w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników 2011-06-21
III-26-2011 w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Jarosław. 2011-06-21
III-27-2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 2011-06-21
III-28-2011 w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Dzialalnoiści Pożytku Publicznego 2011-06-21
III-29-2011 w sprawie udzielenia pomocy finanowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec w miejscowości Koniaczów 2011-06-21
III-30-31-32-33-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-06-21
III-34-2011 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2011-06-21
III-35-2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 2011-06-21
III-36-37-38-39-2010 w sprawie sprzedaży nieruchomości i wykupu gruntu we wsi Tuczempy pod poszerzenie drogi gminnej - odwodnienie terenów 2011-06-21
III-40-41-2011 w sprawie odstąpienia od obowiazku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów kopalni kruszywa naturalnego Munina 2011-06-21
III-42-2011 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie. 2011-06-21
III-43-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 rok 2011-06-21
III-44-2011 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2011-06-12
IV-45-2011 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarosław oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze. 2011-08-26
IV-46-2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miejską Jarosław dotyczącego przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Wiejskiej Jarosław opieką i usługami świadczonymi przez Środowisk 2011-08-26
IV-47-48-49-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-08-26
IV-50-51-2011 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ , Południe 2011-08-26
IV-52-53-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-08-26
V-54-2011 w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2012-2015 2011-09-23
V-55-2011 w sprawie przystąpnienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2011-09-23
V-56-57-58-2011w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Wschód , Południe, Północ 2011-09-23
V-59-2011 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Tuczempy pod budowę rowu odwadniającego 2011-09-23
V-60-2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu. 2011-09-23
V-61-62-63-64-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-09-23
V-65-2011 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław z pomniejszymi zmianami 2011-09-23
VI-66-2011 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.  2011-11-16
VI-67-2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław.  2011-11-16
VI-68-2011 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2012r.  2011-11-16
VI-69-2011 w sprawie wzoru informacji o gruntach, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych 2011-11-16
VI-70-2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na 2012 2011-11-16
VI-71-2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowe 2011-11-16
VI-72-2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. 2011-11-16
VI-73-2011 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług. 2011-11-16
VI-74-2011 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012. 2011-11-16
VI-75-2011 w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2012r. 2011-11-16
VI-76-2011 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012. 2011-11-16
VI-77-2011 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2011-11-16
VI-78-2011 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2011-11-16
VI-79-2011 w sprawie wykupu gruntu we wsi Koniaczów 2011-11-16
VI-80-2011 w sprawie wykupu utwardzonej drogi wewnętrznej we wsi Munina 2011-11-16
VI-81-2011 w sprawie zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Jarosław 2011-11-16
VI-82-2011 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Surochów 2011-11-16
VI-83-84-85-86-87-88-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2011-11-16
VI-89-2011 w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław z pomniejszymi zmianami 2011-11-16
VII-90-2011 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Surochowie im. Aleksandra Fredry. 2011-12-29
VII-91-2011 w sprawie wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku odpadów w Wólce Pełkińskiej. 2011-12-29
VII-98-99-100-2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław – Obszar Północ, Południe, Wschód 2011-12-29
VII-101-102-2011 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2011 2012-12-29
VII-103-2011w sprawie zmiany uchwały rady Gminy Jarosław nr I/2/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie w uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław z pomniejszymi zmianami 2011-12-29