Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2001

Liczba odwiedzin kategorii: 987
Nazwa pozycji Data
I/1/2001 sprawie zabezpieczenia w budżecie Gminy Jarosław środków na realizację inwestycji pod nazwą 2001-02-20
II/2/2001 w sprawie budżetu Gminy w Jarosławiu na 2001r. 2001-03-22
II/3/2001 w sprawie opłaty administracyjnej 2001-03-22
II/4/2001 w sprawie wysokości opłat za wydanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. 2001-03-22
II/5/2001 w sprawie ceny wody i ścieków 2001-03-22
II/6/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetagru 2001-03-22
II/7/2001 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Tuczempy 2001-03-22
III/8/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 2000r. 2001-04-10
III/9/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu. 2001-04-10
III/10/2001 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Nr II/2/2001 z dnia 22 marca 2001r. 2001-04-10
III/11/2001 w sprawie 2001-04-10
IV/12/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001r. 2001-06-29
IV/13/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001r. 2001-06-29
IV/14/2001 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jarosław 2001-06-29
IV/15/2001 w sprawie zmian Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław 2001-06-29
IV/16/2001 w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady p 2001-06-29
IV/17/2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu. 2001-06-29
IV/18/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2001-06-29
IV/19/2001 w sprawie utworzenia obdowdu zamkniętego dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP w roku 2001 2001-06-29
IV/20/2001 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska pod Gimnazjum w Wólce Pełkińskiej 2001-06-29
V/21/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-08-30
V/22/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-08-30
V/23/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-08-30
V/24/2001 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Pruchnik 2001-08-30
V/25/2001 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jarosław 2001-08-30
V/26/2001 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Jarosław 2001-08-30
V/27/2001 w sprawie ustalenia dodatku dla Wójta Gminy Jarosław 2001-08-30
V/28/2001 w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 2001-08-30
V/29/2001 w sprawie rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2001-08-30
V/30/2001 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz najniższego wynagrodzenia stanowiących podstawę do naliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek organizacyjnych gminy. 2001-08-30
V/31/2001 w sprawie niedopłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław. 2001-08-30
V/32/2001 w sprawie niedopłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław. 2001-08-30
V/33/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetagru. 2001-08-30
V/34/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetagru. 2001-08-30
V/35/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetagrowej. 2001-08-30
V/36/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetagrowej. 2001-08-30
V/37/2001 w sprawie nieruchomości w drodze bezprzetagrowej. 2001-08-30
V/38/2001 w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław 2001-08-30
V/39/2001 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Tuczempy na poszerzenie drogi we wsi Tuczempy oznaczonej jako działka nr 3369 Tuczempy-Łowce 2001-08-30
VI/40/2001 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta służącą za podstawę do naliczenia podatku rolnego. 2001-11-27
VI/41/2001 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 2001-11-27
VI/42/2001 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 2001-11-27
VI/43/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2001-11-27
VI/44/2001 w sprawie podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru 2001-11-27
VI/45/2001 w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów. 2001-11-27
VI/46/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2001-11-27
VI/47/2001 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Munina na poszerzenie drogi gminnej. 2001-11-27
VI/48/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-11-27
VI/49/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-11-27
VI/50/2001 w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2001-11-27
VII/51/2001 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodaraowania Przestrzennego Gimny Jarosław 2001-12-21
VII/52/2001 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Jarosław na 2002r. 2001-12-21
VII/53/2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001rok 2001-12-21
VII/54/2001 w sprawie wprowadenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-12-21
VII/55/2001 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Nr VI/49/2001 z dnia 27 listopada 2001 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2001 rok 2001-12-21
VII/56/2001 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Zakładowi Komunalnemu Gminy Jarosław bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gminy Jarosław 2001-12-21
VII/57/2001 w sprawie wykupu gruntu we wsi Pełkinie na poszerzenie drogi gminnej. 2001-12-21
VII/58/2001 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę niruchomości gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Jarosław. 2001-12-21