Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2000

Liczba odwiedzin kategorii: 1115
Nazwa pozycji Data
I/1/2000 budżet gminy na 2000 rok 2000-03-28
I/2/2000 w sprawie nieodpłatnego przejęcia majątku stanowiącego własnośćSkarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 2000-03-28
I/3/2000 w sprawie wykupu gruntu. 2000-03-28
I/4/2000 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu w trybie bezprzetagrowym. 2000-03-28
I/5/2000 w sprawie wykupu gruntu. 2000-03-28
I/6/2000 w sprawie wykupu gruntu. 2000-03-28
I/7/2000 w sprawie nieodpłatnego nabycia gruntu. 2000-03-28
I/8/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 2000-03-28
I/9/2000 w sprawie przekazania gruntu. 2000-03-28
I/10/2000 w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/98 Rady Gminy Jarosław z dnia 29 kwietnia 1998r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych Gminy na dożywianie dzieci Szkół Podstawowych. 2000-03-28
I/11/2000 w sprawie przystąpienia do spółki oraz wniesienie akcji. 2000-03-28
II/12/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 1999r. 2000-04-27
II/13/2000 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl prowadzącej Miejską Izbę Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy obsługę mieszkańców z terenu Gminy Jarosław. 2000-04-27
II/14/2000 w sprawie ryczałtu dla sołtysów. 2000-04-27
II/15/2000 w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości. 2000-04-27
II/16/2000 w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne 2000-04-27
II/17/2000 w sprawie 2000-04-27
III/18/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-06-01
III/19/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok 2000-06-01
III/20/2000 w sprawie wystąpienia z wnioskiem dotacji z Funduszu Dotacji Lokalnych na dofinansowanie inwestycji własnej poda nazwą budowa kanalizacji sanitarnej wsi Pełkinie - II etap, Gmina Jarosław, Powiat Jarosław 2000-06-01
III/21/2000 w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy środków na realizację inwestycji pod nazwą budowa kanalizacji wsi Pełkinie - II etap 2000-06-01
III/22/2000 w sprawie wykupu gruntów. 2000-06-01
IV/23/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-08-18
IV/24/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok 2000-08-18
IV/25/2000 w sprawie podziału gminy na obwody głosowania. 2000-08-18
IV/26/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości. 2000-08-18
IV/27/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2000-08-18
IV/28/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2000-08-18
IV/29/2000 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska 2000-08-18
IV/30/2000 w sprawie wystąpienia Gminy Jarosław z członkostwa w Komunalnym Związku Gmin Ziemi Przemyskiej. 2000-08-18
V/31/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania 2000-09-26
V/32/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-09-26
V/33/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-09-26
V/34/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-09-26
V/35/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok. 2000-09-26
V/36/2000 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Pełkinie 2000-09-26
V/37/2000 w sprawie zmiany kategorii drogi Tuczempy - Łowce 2000-09-26
VI/38/2000 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 2000-12-21
VI/39/2000 w sprawie podatku od środków transportu 2000-12-21
VI/40/2000 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminu płatności i sposobu jej poboru. 2000-12-21
VI/41/2000 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 2000-12-21
VI/42/2000 w sprawie opłaty administracyjnej, terminu jej płatności i sposobu jej poboru. 2000-12-21
VI/43/2000 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. 2000-12-21
VI/44/2000 w sprawie wzoru wykazu nieruchomości i deklaracji dla celów podatku od nieruchomości. 2000-12-21
VI/45/2000 w sprawie inkasa podatków rolnego i od nieruchomości 2000-12-21
VI/46/2000 w sprawie ryczałtu dla sołtysów 2000-12-21
VI/47/2000 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2000-12-21
VI/48/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Muninie dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy w Jarosławiu 2000-12-21
VI/49/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok 2000-12-21
VI/50/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2000 rok 2000-12-21
VI/51/2000 w sprawie wprowadzenia zmian do budżet na 2000 rok 2000-12-21
VI/52/2000 w sprawie wprowadzenia opłat za świadczone przez Zakład Komunalny Gminy Jarosław usługi komunalne 2000-12-21
VI/53/2000 w sprawie obniżenia wysokości obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych doradcy metodycznego 2000-12-21
VI/54/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości 2000-12-21
VI/55/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2000-12-21
VI/56/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej 2000-12-21
VI/57/2000 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska 2000-12-21
VI/58/2000 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Wólka Pełkińska 2000-12-21
VI/59/2000 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetagru 2000-12-21