Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2013

Liczba odwiedzin kategorii: 1723
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2013 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2013 r. 2013-01-25
Uchwała Nr I-2-2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-01-25
Uchwała Nr I-3-2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ - Etap I 2013-01-25
Uchwała Nr I-4-2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2013-01-25
Uchwała Nr I-5-2013 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Surochowie 2013-01-25
Uchwała Nr I-6-2013 w sprawie zmiany uchwały o wysokości diety dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych 2013-01-25
Uchwała Nr I-7-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-01-25
Uchwała Nr I-8-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-01-25
Uchwała Nr I-9-2012 w sprawie wyrażenia zgody na dierżawę na okres 10-ciu lat w trybie bezprzetargowym 2013-01-25
Uchwała Nr I-10-2013 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia służebności drogowej na nieruchomościach będących własnością Gminy Jarosław 2013-01-25
Uchwała Nr I-11-2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2013 2013-01-25
Uchwała Nr I-12-2013 w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki w roku budżetowym 2013 2013-01-25
Uchwała Nr I-13-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-01-25
Uchwała Nr II-14-2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku 2013-03-05
Uchwała Nr II-15-2013 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2013-03-05
Uchwała Nr II-16-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jarosław do projektu pod nazwą 2013-03-05
Uchwała Nr II-17-2013 w sprawie zmiany Uchwały nr I/1/2013 Rady Gminy Jarosław z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2013 r. 2013-03-05
Uchwała Nr II-18-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-03-05
Uchwała Nr II-19-2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarosław i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 2013-03-05
Uchwała Nr II-20-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-03-05
Uchwała Nr II-21-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-03-05
Uchwała Nr II-22-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-03-05
Uchwała Nr II-23-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2012 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-03-05
Uchwała Nr II-24-2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Jarosławskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Jarosław 2013-03-05
Uchwała Nr II-25-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-03-05
Uchwała Nr III-26-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-03-13
Uchwała Nr III-27-2013 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi 2013-03-13
Uchwała Nr III-28-2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji 2013-03-13
Uchwała Nr III-29-2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 2013-03-13
Uchwała Nr III-30-2013 w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2014 2013-03-13
Uchwała Nr III-31-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-03-13
Uchwała Nr III-32-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-03-13
Uchwała Nr IV-33-2013 w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Jarosław i określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów 2013-04-18
Uchwała Nr IV-34-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Surochów 1 2013-04-18
Uchwała Nr IV-35-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-04-18
Uchwała Nr IV-36-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-04-18
Uchwała Nr IV-37-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-04-18
Uchwała Nr IV-39-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do projektu pt: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław-II etap-wymiana opraw” Programu Priorytetowego NFOŚ i GW pt. system zielonych inwestycji (GIS-Green Inve 2013-04-18
Uchwała Nr V-40-2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu 2013-06-20
Uchwała Nr V-41-2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012 2013-06-20
Uchwała Nr V-42-2013 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarosław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2013-06-20
Uchwała Nr V-43-2013 w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Jarosław 2013-06-20
Uchwała Nr V-44-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Jarosław 2013-06-20
Uchwała Nr V-45-2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 2013-06-20
Uchwała Nr V-46-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-47-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-48-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-49-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-50-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-51-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-52-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-53-2013 w sprawie udzielania pożyczki długoterminowej w roku 2013, oraz wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-54-2013 w sprawie utworzenia rachunku dochodów, ustalenia źródeł dochodów oraz ich przeznaczenia w jednostkach budżetowych 2013-06-20
Uchwała Nr V-55-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2013 z dnia 25 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-06-20
Uchwała Nr V-56-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-06-20
Uchwała Nr V-57-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-06-20
Uchwała Nr V-58-2013 w sprawie zgody na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy Jarosław 2013-06-20
Uchwała Nr V-59-2013 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Pełkinie 2013-06-20
Uchwała Nr V-60-2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2013-06-20
Uchwała Nr V-61-2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koniaczów na lata 2013-2020 2013-06-20
Uchwała Nr V-62-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-63-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr V-64-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-06-20
Uchwała Nr VI-65-2013 w sprawie ustanowienia pomników przyrody 2013-08-09
Uchwała Nr VI-66-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-08-09
Uchwała Nr VI-67-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-08-09
Uchwała Nr VI-68-2013 w sprawie wykupu gruntu położonego we wsi Munina pod budowę chodnika dla pieszych 2013-08-09
Uchwała Nr VI-69-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-08-09
Uchwała Nr VI-70-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-08-09
Uchwała Nr VI-71-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-08-09
Uchwała Nr VI-72-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-08-09
Uchwała Nr VII-73-2013 w sprawie zmiany uchwały Nr V/44/2013 z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Jarosław 2013-10-18
Uchwała Nr VII-74-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-75-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-76-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-77-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-78-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-79-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-80-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-81-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-10-18
Uchwała Nr VII-82-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2013 z dnia 25.01.2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-10-18
Uchwała Nr VII-83-2013 w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2013-10-18
Uchwała Nr VII-84-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-10-18
Uchwała Nr VII-85-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-10-18
Uchwała Nr VII-86-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-10-18
Uchwała Nr VII-87-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2013-10-18
Uchwała Nr VII-88-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2013-10-18
Uchwała Nr VII-89-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2013-10-18
Uchwała Nr VII-90-2013 w sprawie zmian do uchwały nr XI/108/2010 Rady Gminy Jarosław z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Jarosław do partnerstwa w realizacji Projektu pod nazwą 2013-10-18
Uchwała Nr VII-91-2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Jarosław 2013-10-18
Uchwała Nr VIII-92-2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-93-2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-94-2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014r. 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-95-2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-96-2013 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-97-2013 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-98-2013 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-99-2013 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-100-2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-101-2013 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2014 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-102-2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-103-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-104-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-105-2013 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-106-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-11-15
Uchwała Nr VIII-107-2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I/2/2013 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2013-11-15
Uchwała Nr IX-108-2013 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Jarosław na lata 2014-2020 2013-12-30
Uchwała Nr IX-109-2013 w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zakup posiłku 2013-12-30
Uchwała Nr IX-110-2013 w sprawie uchwalenia programu osłonowego z zakresu pomocy społecznej 2013-12-30
Uchwała Nr IX-111-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2013-12-30
Uchwała Nr IX-112-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-12-30
Uchwała Nr IX-113-2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2013-12-30
Uchwała Nr IX-114-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-12-30
Uchwała Nr IX-115-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-12-30
Uchwała Nr IX-116-2013 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2013-12-30
Uchwała Nr IX-171-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-12-30
Uchwała Nr IX-172-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-12-30
Uchwała Nr IX-173-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-12-30
Uchwała Nr IX-174-2013 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2013 rok 2013-12-30