Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 2016

Liczba odwiedzin kategorii: 1130
Nazwa pozycji Data
Uchwała nr I-1-2016 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Michała Archanioła w Surochowie 2016-01-22
Uchwała nr I-2-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa z Gminą Cieszanów oraz Gminą Grodzisko Dolne w celu realizacji projektu pn. Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, 2016-01-22
Uchwała nr I-3-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyforwych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grodzi 2016-01-22
Uchwała nr I-4-2016 w sprawie budżetu Gminy Jarosław na rok 2016 2016-01-22
Uchwała nr I-5-2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-01-22
Uchwała nr I-6-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-01-22
Uchwała nr I-7-2016 w sprawie zamiany nieruchomości 2016-01-22
Uchwała nr I-8-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-01-22
Uchwała nr I-9-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2016-01-22
Uchwała nr II-10-2016 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań na okres przekraczający rok budżetowy na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa funkcjonalności i dojrzałości e-usług oraz udostępnienia zasobów cyfrowych Gmin: Cieszanów, Jarosław, Grod 2016-02-22
Uchwała nr II-11-2016 w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-02-22
Uchwała nr II-12-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-02-22
Uchwała nr II-13-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-02-22
Uchwała nr II-14-2016 w sprawie wykupu gruntu położonego w Tuczempach pod budowę chodnika dla pieszych 2016-02-22
Uchwała nr II-15-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-02-22
Uchwała nr II-16-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-02-22
Uchwała nr II-17-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-02-22
Uchwała nr II-18-2016 - straciła moc 2016-02-22
Uchwała nr II-19-2016 w sprawie nadania kategorii drogi gminnej 2016-02-22
Uchwała nr III-20-2016 w sprawie gminnego przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych 2016-03-24
Uchwała nr III-21-2016 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu 2016-03-24
Uchwała nr III-22-2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław 2016-03-24
Uchwała nr III-23-2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jarosław, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, nadania im numerów i nazw oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów 2016-03-24
Uchwała nr III-24-2016 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Jarosław na lata 2015-2030 2016-03-24
Uchwała nr III-25-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-03-24
Uchwała nr III-26-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-03-24
Uchwała nr III-27-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-03-24
Uchwała nr III-28-2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązanie z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 2016-03-24
Uchwała nr III-29-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-5-2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-03-24
Uchwała nr IV-31-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2016-05-27
Uchwała nr IV-32-2016 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i trybu składania deklaracji 2016-05-27
Uchwała nr IV-33-2016 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 2016-05-27
Uchwała nr IV-34-2016 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-05-27
Uchwała nr IV-35-2016 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 2016-05-27
Uchwała nr IV-36-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-37-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-38-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-39-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-40-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-41-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-05-27
Uchwała nr IV-42-2016 w sprawie wykupu gruntu położonego w Tuczempach 2016-05-27
Uchwała nr IV-43-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-44-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-45-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-46-2016 w sprawie wykupu gruntu położonego w Pełkiniach pod budowę studni głębinowych i sieci wodociągowej do stacji uzdatniania wody 2016-05-27
Uchwała nr IV-47-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-48-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-49-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-50-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-51-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-52-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-53-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-54-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-55-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-56-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-57-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-58-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-59-2016 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości mienia gminnego w trybie bezprzetargowym 2016-05-27
Uchwała nr IV-60-2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu 2016-05-27
Uchwała nr IV-61-2016 w sprawie szczegółowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przedszkolne 2016-05-27
Uchwała nr IV-62-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-05-27
Uchwała nr IV-63-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-5-2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-05-27
Uchwała nr V-64-2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2016-06-14
Uchwała nr V-65-2016 w sprawie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015 2016-06-14
Uchwała nr V-66-2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jarosław 2016-06-14
Uchwała nr V-67-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-06-14
Uchwała nr VI-68-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-08-24
Uchwała nr VI-69-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Południe 2016-08-24
Uchwała nr VI-70-2016 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Północ 2016-08-24
Uchwała nr VI-71-2016 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-135-2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jarosław - Obszar Wschód 2016-08-24
Uchwała nr VI-72-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-08-24
Uchwała nr VI-73-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-08-24
Uchwała nr VI-74-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-5-2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-08-24
Uchwała nr VI-75-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-08-24
Uchwała nr VI-76-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-77-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-78-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-79-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-80-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-81-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-82-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-83-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-84-2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2016-08-24
Uchwała nr VI-85-2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jarosław 2016-08-24
Uchwała nr VI-86-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-08-24
Uchwała nr VI-87-2016 w sprawie zakupu gruntu położonego w Muninie 2016-08-24
Uchwała nr VI-88-2016 w sprawie zakupu gruntu położonego w Muninie 2016-08-24
Uchwała nr VI-89-2016 w sprawie zakupu gruntu położonego w Woli Buchowskiej 2016-08-24
Uchwała nr VI-90-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-91-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-92-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-93-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-08-24
Uchwała nr VI-94-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-08-24
Uchwała nr VI-95-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 2016-08-24
Uchwała nr VII-96-2016 w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Jarosław na lata 2016-2025 2016-10-27
Uchwała nr VII-97-2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław 2016-10-27
Uchwała nr VII-98-2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Jarosław - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z siedzibą w Jarosławiu 2016-10-27
Uchwała nr VII-99-2016 w sprawie Statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Jarosław 2016-10-27
Uchwała nr VII-100-2016 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jarosław 2016-10-27
Uchwała nr VII-101-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr IV/60/2016 z dnia 27 maja 2016 roku 2016-10-27
Uchwała nr VII-102-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-27
Uchwała nr VII-103-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-27
Uchwała nr VII-104-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-27
Uchwała nr VII-105-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-27
Uchwała nr VII-106-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-10-27
Uchwała nr VII-107-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-10-27
Uchwała nr VII-108-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-10-27
Uchwała nr VII-109-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-10-27
Uchwała nr VII-110-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2016-10-27
Uchwała nr VII-111-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2016-10-27
Uchwała nr VII-112-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przeatargu ustnego nieograniczonego 2016-12-07
Uchwała nr VII-113-2016 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Jarosław 2016-10-27
Uchwała nr VII-114-2016 w sprawie zakupu gruntu położonego w Surochowie 2016-10-27
Uchwała nr VII-115-2016 w sprawie zakupu gruntu położonego w Muninie 2016-10-27
Uchwała nr VII-116-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-5-2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-10-27
Uchwała nr VIII-117-2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2016-11-21
Uchwała nr VIII-118-2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 2016-11-21
Uchwała nr VIII-119-2016 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Jarosław z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 2016-11-21
Uchwała nr VIII-120-2016 w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2017 2016-11-21
Uchwała nr VIII-121-2016 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 2016-11-21
Uchwała nr VIII-122-2016 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków 2016-11-21
Uchwała nr VIII-123-2016 w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług 2016-11-21
Uchwała nr VIII-124-2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 2016-11-21
Uchwała nr VIII-125-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-11-21
Uchwała nr VIII-126-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-11-21
Uchwała nr VIII-127-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-11-21
Uchwała nr VIII-128-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 2016-11-21
Uchwała nr VIII-129-2016 w sprawie sprzedaży nieruchomości w formie bezprzetargowej 2016-11-21
Uchwała nr VIII-130-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-11-21
Uchwała nr VIII-131-2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław nr I-5-2016 z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jarosław 2016-11-21
Uchwała nr IX-132-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-133-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-134-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-135-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-136-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-137-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-138-2016 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2016 rok 2016-12-29
Uchwała nr IX-139-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-12-29
Uchwała nr IX-140-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-12-29
Uchwała nr IX-141-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości mienia gminnego 2016-12-29
Uchwała nr IX-142-2016 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu w trybie bezprzetargowym pomieszczeń użytkowych w budynku Gminy Jarosław przy ul. Jana Pawła II nr 11 w Tuczempach 2016-12-29