Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Deklaracja dostępności

Drukuj

Deklaracja dostępności serwisu BIP Gminy Jarosław : bip.gminajaroslaw.pl

Urząd Gminy w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Jarosław : bip.gminajaroslaw.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-08-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak specjalnych skrótów klawiszowych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
 • na niektórych podstronach struktura nagłówków strony może mieć zachwianą hierarchię,
 • na stronie jest przycisk, który nie zawiera treści,
 • miniaturki do zdjęć w galerii nie posiadają powtórzonego atrybutu “alt",
 • w artykułach pojawiają się linki, które nie zawierają rozszerzenia w wyświetlanym tekście,
 • w kodzie źródłowym pojawiają się błędy,
 • użytkownik nie jest informowany komunikatem przy opuszczaniu strony
 • internetowej

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • załączniki, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

W dalszym czasie istnienia strony internetowej, zaistniałe problemy będą niwelowane.

Data deklaracji i ocena dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Urząd Gminy Jarosław

Adres:
ul. Piekarska 5, 37 – 500 Jarosław,

tel.: 016 624-86-10, fax: 016 624-86-13

E-mail:
sprawy ogólne: gmina(malpa)ug.jaroslaw.pl
BIP: bip.gminajaroslaw.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jarosław, adres poczty elektronicznej gmina(malpa)ug.jaroslaw.pll Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich