Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 1999

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  I/1/1999 w sprawie wniesienia gruntu jako aportu 1999-01-21
  I/2/1999 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1999-01-21
  I/3/1999 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1999-01-21
  I/4/1999 w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych 1999-01-21
  I/5/1999 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu 1999-01-21
  I/6/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-01-21
  II/7/1999 w sprawie określenia sieci gimnazjów i publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów 1999-03-10
  II/8/1999 w sprawie powierzenia funcji dyrektorów gimnazjów gminnych 1999-03-10
  II/9/1999 w sprawie ustalenia wysokości zasiłku celowego z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu 1999-03-10
  II/10/1999 w sprawie ustalenia wysokości zasiłków w naturze/wyprawka/ z tytułu urodzenia dziecka 1999-03-10
  II/11/1999 w sprawie nagrody - tzw. trzynastki dla Wójta Gminy Jarosław 1999-03-10
  II/12/1999 w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 1999-03-10
  II/13/1999 w sprawie poszerzenia składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 1999-03-10
  II/14/1999 w sprawie zmiany Statutów Sołeckich 1999-03-10
  III/15/1999 w sprawie odpowiedzi na wezwanie do zmiany uchwały 1999-03-30
  III/16/1999 w sprawie wyłonienia przedstawiciela do rady nadzorczej Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu 1999-03-30
  III/17/1999 w sprawie budżetu gminy na 1999 rok 1999-03-30
  III/18/1999 w sprawie założenia gimnazjum w Muninie 1999-03-30
  III/19/1999 w sprawie założenia gimnazjum w Makowisku 1999-03-30
  III/20/1999 w sprawie założenia gimnazjum w Wólce Pełkińskiej 1999-03-30
  III/21/1999 w sprawie założenia gimnazjum w Pełkiniach 1999-03-30
  III/22/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wólce Pełkińskiej 1999-03-30
  III/23/1999 w sprawie przekształcenia Skoły Podstawowej w Makowisku 1999-03-30
  III/24/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Morawsku 1999-03-30
  III/25/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tuczempach 1999-03-30
  III/26 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Taduesza Kościuszki w Muninie 1999-03-30
  III/27/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Pełkiniach 1999-03-30
  III/28/1999 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im.Aleksandra Fredry w Surochowie 1999-03-30
  III/29/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-03-30
  III/30/1999 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali 1999-03-30
  IV/31/1999 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 1998r. 1999-04-22
  IV/32/1999 w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Nr III/17/99 z dnia 30 marca 1999r 1999-04-22
  IV/33/1999 w sprawie ryczałtu dla sołtysów 1999-04-22
  VI/34/1999 w sprawie uzasadnienia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę Jarosław oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć 1999-05-28
  VI/35/1999 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze a realizujących zajęcia z przedmiotów o różnym wym 1999-05-28
  VI/36/1999 w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzania konkursów na dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Rada Gminy Jarosław 1999-05-28
  VI/37/1999 w sprawie sprzedaży gruntu 1999-05-28
  VI/38/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-05-28
  VI/39/1999 w sprawie nieodpłatnego przejęcia majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 1999-05-28
  VI/40/1999 w sprawie zaciągnięcia kredytu 1999-05-28
  VI/41/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-05-28
  VI/42/1999 w sprawie zadań gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 1999-05-28
  VI/43/1999 w sprawie zmniejszenia kosztów udziału mieszkańców wsi Kostków, Wólka Pełkińska i Pełkinie na budowę oczyszczalni ścieków w Kostkowie 1999-05-28
  VII/44/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-06-25
  VII/45/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-06-25
  VII/46/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-06-25
  VII/47/1999 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Pełkińskiej dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Jarosław 1999-06-25
  VII/48/1999 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadznia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Surochowie dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy w Jarosławiu 1999-06-25
  VII/49/1999 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych stanowiącego podstawę do naliczenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek organizacyjnych gminy 1999-06-25
  VII/50/1999 w sprawie nieodpłatnego przejęcia gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa-Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 1999-06-25
  VII/51/1999 w sprawie sprzedaży gruntu 1999-06-25
  VIII/52/1999 w sprawie nadania statutów dla gimnazjów gminnych 1999-08-30
  VIII/53/1999 w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu 1999-08-30
  VIII/54/1999 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jarosław za I półrocze 1999-08-30
  VIII/55/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-08-30
  VIII/56/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-08-30
  VIII/57/1999 w sprawie sprzedaży gruntu 1999-08-30
  VIII/58/1999 w sprawie sprzedaży gruntu 1999-08-30
  VIII/59/1999 w sprawie zamiany gruntu 1999-08-30
  VIII/60/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-08-30
  VIII/61/1999 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Gminy Jarosław dla Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Jarosławiu 1999-08-30
  IX/62/1999 w sprawie wyboru ławników ludowych i członków składów orzekających w Kolegium d/s Wykroczeń 1999-10-19
  IX/63/1999 w sprawie Statutu Gminy Jarosław 1999-10-19
  IX/64/1999 w sprawie utworzenia Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław 1999-10-19
  IX/65/1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości 1999-10-19
  IX/66/1999 w sprawie wykupu gruntu 1999-10-19
  IX/67/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-10-19
  IX/68/1999 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji ze środków budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania i 1999-10-19
  IX/69/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-10-19
  IX/70/1999 w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie utworzenia Uniwersytetu w Rzeszowie 1999-10-19
  X/71/1999 w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych 1999-12-29
  X/72/1999 w sprawie ustelenia ceny ścieków 1999-12-29
  X/73/1999 w sprawie ustalenia odpłatności za pobór wody 1999-12-29
  X/74/1999 w sprawie podatku od środków transportu 1999-12-29
  X/75/1999 wsprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 1999-12-29
  X/76/1999 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, terminu płatności i sposobujej poboru 1999-12-29
  X/77/1999 w sprawie opłaty administracyjnej, terminu jej płatności i sposobu jej poboru 1999-12-29
  X/78/1999 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 1999-12-29
  X/79/1999 w sprawie stosowania stawek oprocentowania przy ratalnej sprzedaży nieruchomości 1999-12-29
  X/80/1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości 1999-12-29
  X/81/1999 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1999-12-29
  X/82/1999 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 1999-12-29
  X/83/1999 w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali 1999-12-29
  X/84/1999 w sprawie sprzedaży nieruchomości 1999-12-29
  X/85/1999 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Rolno-Handlowe w Tuczempach 1999-12-29
  X/86/1999 w sprawie Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Jarosław 1999-12-29
  X/87/1999 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa gminy Jarosław 1999-12-29
  X/88/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-12-29
  X/89/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-12-29
  X/90/1999 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1999 rok 1999-12-29