Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Uchwały Rady 1998

Drukuj
Aktualnie nie posiadamy informacji na wybrany temat...
  Nazwa pozycji Data
  I/1/1998 w sprawie budżetu gminy na 1998 rok 1998-02-26
  I/2/1998 w sprawie zaciągnięcia kredytu 1998-02-26
  I/3/1998 w sprawie sprzedaży gruntu 1998-02-26
  I/4/1998 w sprawie nagrody dla Wójta Gminy 1998-02-26
  I/5/1998 w sprawie nagrody jubileuszowej dla Wójta Gminy 1998-02-26
  II/6/1198 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr I/1/98 z dnia luty 1998r 1998-04-07
  II/7/1998 w sprawie zaciągnięcia kredytu 1998-04-07
  II/8/1998 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1998-04-07
  II/9/1998 w sprawie nieodpłatnego przejęcia majątku stanowiącego własność Skarbu Państwa - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa na rzecz Gminy Jarosław 1998-04-07
  III/10/1998 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 1998 rok 1998-04-29
  III/11/1998 w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych Gminy na dożywianie dzieci Szkół Podstawowych 1998-04-29
  III/12/1998 w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze 1998-04-29
  III/13/1998 w sprawie przyjęcia programu działań osłonowych Gminy Jarosław minimalizujących skutek podwyżek cen nośników energii 1998-04-29
  III/14/1998 w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jarosław 1998-04-29
  III/15/1998 w sprawie nagrody dla Wójta Gminy 1998-04-29
  III/16/1998 w sprawie przyjęcia sprawozania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu za 1997rok 1998-04-29
  IV/17/1998 w sprawie określenia regulaminu przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół dla których organem prowadzącycm jest Rada Gminy Jarosław 1998-05-28
  IV/18/1998 w sprawie przystąpienia do opracowania Stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarosław 1998-05-28
  V/19/1998 w sprawie deklaracji utrzymania oczyszczalni ścieków w Kostkowie wraz z kolektorem sanitarnym i przykanalikami przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji w/w inwestycji i zarezerwowaniu środków finansowych na ten cel 1998-06-17
  V/20/1998 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 1998 rok 1998-06-17
  V/21/1998 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1998 rok 1998-06-17
  V/22/1998 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuczempach dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy Jarosław 1998-06-17
  V/23/1998 w sprawie sprzedaży gruntu 1998-06-17
  V/24/1998 w sprawie wykupu i zamiany gruntu 1998-06-17
  V/25/1998 w sprawie określenia wysokości sumy od której Zarząd może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania finansowe 1998-06-17
  V/26/1998 w sprawie: apel do mieszkanców Miasta Radymno i Gminy Radymno 1998-06-17
  V/27/1998 w sprawie nabycia gruntu pod oczyszczalnią ścieków w Kostkowie 1998-06-17
  VI/28/1998 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 1998-10-25
  VI/29/1998 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady 1998-10-25
  VI/30/1998 w sprawie wyboru Wójta Gminy 1998-10-25
  VI/31/1998 w sprawie wyboru członków Zarządu Gminy 1998-10-25
  VI/32/1998 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 1998-10-27
  VI/33/1998 w sprawie powołania stałych Komisji Rady 1998-10-27
  VI/34/1998 w sprawie upoważnienia dwóch osób-członków Zarządu Gminy do skłądania oświadczenia woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem 1998-10-27
  VI/35/1998 w sprawie wysokości ryczałtu dla radnych pełniących funkcje w Radzie i Komisjach stałych Rady 1998-10-27
  VI/36/1998 w sprawie nabycia gruntu 1998-10-27
  VII/37/1998 w sprawie zmiany Statutu Gminy Jarosław 1998-12-29
  VII/38/1998 w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej 1998-12-29
  VII/39/1998 w sprawie stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 1998-12-29
  VII/40/1998 w sprawie podatku od środków transportu 1998-12-29
  VII/41/1998 w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 1998-12-29
  VII/42/1998 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów zwolnień, terminu płatności i sposobu jej poboru 1998-12-29
  VII/43/1998 w sprawie ustalenia odpłatności za pobó wody z wodociągu gminnego 1998-12-29
  VII/44/1998 w sprawie ustalenia ceny ścieków 1998-12-29
  VII/45/1998 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy na 1998 rok 1998-12-29
  VII/46/1998 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 1998 rok 1998-12-29
  VII/47/1998 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 1998 rok 1998-12-29
  VII/48/1998 w sprawie wskazania Banku prowadzącego obsługę gminy 1998-12-29
  VII/49/1998 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1998-12-29
  VII/50/1998 w sprawie ilości punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 1998-12-29
  VII/51/1998 w sprawie nagrody dla Wójta Gminy 1998-12-29
  VII/52/1998 w sprawie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla Wójta Gminy Jarosław 1998-12-29
  VII/53/1998 w sprawie zmiany składu osobowegoGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1998-12-29
  VII/54/1998 w sprawie przekazania gruntu 1998-12-29